partnerzy

Fundacja Edukacji EuropejskiejPartnerstwo Trójgarb

bank spółdzielczy kamienna góraziemia walbrzyskafundusz regionuINVEST PARK

regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW

„Półmaraton z flagą na Trójgarbie”

„Górska dycha na Trójgarbie

zwanych dalej biegiem

1.      ORGANIZATOR

Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze

ul. Sportowa 43

58-379 Czarny Bór

tel: 74 845 02 42

e-mail: ck@ck.czarny-bor.pl; promocja@czarny-bor.pl

Współorganizatorzy:

Gmina Czarny Bór

Gmina Stare Bogaczowice

UKN Melafir Czarny Bór

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

LZS Iskra Witków

 

Biuro Zawodów czynne w dniu 02.05.2019 r. w godz. 8:00 - 11:00

GOK Witków, Witków 13, Gmina Czarny Bór

 

2. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegów górskich, jako formy rekreacji ruchowej. Upowszechnienie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Zachęcenie do uprawiania sportu. Promocja Gminy Czarny Bór, Gminy Stare Bogaczowice oraz walorów przyrodniczo-turystycznych Masywu Trójgarbu.

3. CHARAKTER IMPREZY

Impreza skierowana jest do osób pełnoletnich (które w dniu 02.05.2019 r. ukończyły 18 lat). Organizator dopuszcza start osób niepełnoletnich (które w dniu 02.05. 2019 r. ukończyły 16 lat) tylko za wiedzą i pisemną zgodą obojga Rodziców/Opiekunów prawnych.

 

4. DYSTANS

•22 km – „Górski półmaraton z flagą na Trójgarbie”

•11  km – „Górska dycha pod Trójgarbem”

5. LIMIT CZASU

Zawodnika obowiązuje limit czasu wynoszący 4 godziny od startu, dla dystansu 22 km.

Zawodnika obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny od startu, dla dystansu 11 km.

5.1 Pomiar czasu

Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania numeru z chipem elektronicznym w widocznym miejscu. Numery startowe wyposażone w chip elektroniczny wydawane będą w biurze zawodów. Pomiar czasu odbywa się w formie elektronicznej, systemem obsługiwanym przez firmę DATASPORT.

Numery startowe muszą być przymocowane do odzieży sportowej na piersiach.

Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz ich modyfikowanie. Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są dyskwalifikowani.

Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest dyskwalifikowany.

W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, wyjazd itp.) można dokonywać cesji zgłoszenia. Odbywa się to wyłącznie przez formularz zapisów DATASPORT. Jeżeli w momencie cesji obowiązuje wyższa opłata przyjmujący cesję dopłaca różnicę za pomocą formularza zgłoszeniowego DATASPORT.

6. TERMIN I MIEJSCE STARTU BIEGU

02.05.2019 r. godz. 12:00 – Boisko sportowe Iskra Witków – Witków, gmina Czarny Bór

7. TRASA

22 km

Start: boisko w Witkowie - skrzyżowanie „7 dróg” - skrzyżowanie „Przy czereśni” - szczyt Trójgarb - skrzyżowanie „Przy czereśni” – Stare Bogaczowice „nad zalewem” – „wodospady” - skrzyżowanie „7 dróg” – META  - boisko w Witkowie

11 km

Start: boisko w Witkowie - szczyt Trójgarb - skrzyżowanie „Przy czereśni” – skrzyżowanie „7 dróg” – META  - boisko w Witkowie

8. OZNAKOWANIE

Na całej trasie obowiązuje oznakowanie własne biegu:

Lewo / prawo / prosto

Strzałki wskazujące kierunek o kolorze pomarańczowym.

Na odcinkach dróg bez skrzyżowań piktogramy umieszczone są w odstępach ok. 1000 m od siebie.

Na skrzyżowaniach/rozwidleniach itp. Oznakowanie wygląda następująco:

1. Piktogram pokazujący kierunek PRZED SKRZYŻOWANIEM.

2. Piktogram ZA SKRZYŻOWANIEM upewniający Zawodnika, że nie zboczył z trasy.

3. Powtórzony piktogram w odległości 100-200 m za skrzyżowaniem ostatecznie upewniający Zawodnika, że znajduje się na trasie.

W problematycznych miejscach oprócz piktogramów oznakowanie uzupełnione zostanie taśmą ostrzegawczą.

9. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW BUFETOWYCH NA TRASIE

Na trasie znajdować się będą punkty bufetowe:

- Na skrzyżowaniu „przy czereśni” - dla długiego dystansu x 2 /5 km i 10 km/

- Stare Bogaczowice – długi dystans  /15 km/

- Na skrzyżowaniu „przy 7 drogach” - dla długiego dystansu /18,5 km/ oraz 10 /7,5 km/

- Meta

Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek.

10. UBEZPIECZENIE OC

Organizator zapewnia ubezpieczenie OC imprezy.

11. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są „online” poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.datasport.pl

Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeśli nastąpi rejestracja oraz wpłynie odpowiednia opłata startowa.

Zgłoszenia online zostaną zamknięte 30 kwietnia 2019 r. Po tym terminie zgłoszenie swojego udziału będzie możliwe w dniu biegu w Biurze Zawodów (8:00-10:00).

Zapisując się na półmaraton lub bieg 11 km, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.

Limit uczestników – 500.

12. OPŁATA STARTOWA

Oplata startowa do dnia 31.03.2019 r. wynosi 50 zł / zawodnika  

dla mieszkańców gmin: Czarny Bór oraz Stare Bogaczowice – 10 zł / zawodnika  

Opłata startowa od 01.04. 2019 do 30.04.2019 wynosi 70 zł / zawodnika  

dla mieszkańców gmin: Czarny Bór oraz Stare Bogaczowice – 20 zł / zawodnika  

Opłata startowa w dniu 2.05.2019 wynosi 90 zł / zawodnika  

Osoby, które ukończyły 60 lat są zwolnione z opłaty startowej.

Płatność drogą elektroniczną w portalu Datasport dostępna po zalogowaniu się na portalu datasport.pl

Zwrot wpłaty w przypadku chęci rezygnacji możliwy do 7 dni od daty wpłaty nie później niż 14 dni przed datą zawodów.

Weryfikacja Zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się 02.05.2019 r. w godz. 8:00 – 11:00 w Biurze Zawodów – GOK Witków.

W ramach opłaty startowej każdy Zawodnik otrzyma: pakiet startowy, medal pamiątkowy, ciepły posiłek po zawodach, możliwość skorzystania z bufetów na trasie, zabezpieczenie medyczne, obsługę sędziowską, pamiątkowy numer startowy.

12.1 Pamiątkowa koszulka techniczna

W ramach dodatkowej opłaty Zawodnik otrzyma pamiątkową koszulkę techniczną.

Opłata za koszulkę wynosi 20 zł, płatność oraz zamówienie realizowane jest poprzez formularz zgłoszeniowy na portalu DATASPORT.PL do dnia 15.04.2019

13. KLASYFIKACJE dla każdego dystansu oddzielnie

•OPEN Kobiet i Mężczyzn.

•wiekowe Kobiet i Mężczyzn

K-20 M-20

K-30 M-30

K-40 M-40

K-45 M-45

K-50 M-50

K-55 M-55

K-60 M-60

K-65 M-65 (65 i więcej lat)

Najszybszy mieszkaniec Gminy Stare Bogaczowice

Najszybszy mieszkaniec Gminy Czarny Bór

14. NAGRODY

OPEN K/M – „Półmaraton”:

1.miejsce – puchar + nagroda rzeczowa o wartości 600 zł

2.miejsce – puchar + nagroda rzeczowa o wartości 400 zł

3.miejsce – puchar + nagroda rzeczowa o wartości 200 zł

Wiekowe:

1.miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

2.miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

3.miejsce – puchar+ nagroda rzeczowa

Najszybszy mieszkaniec Gminy Stare Bogaczowice – puchar

Najszybszy mieszkaniec Gminy Czarny Bór – puchar

W klasyfikacji generalnej (OPEN) nie są brani pod uwagę w klasyfikacjach wiekowych (nagrody nie dublują się).

OPEN K/M – „dycha”:

1.miejsce – puchar + nagroda rzeczowa o wartości 500 zł

2.miejsce – puchar + nagroda rzeczowa o wartości 400 zł

3.miejsce – puchar + nagroda rzeczowa o wartości 200 zł

Wiekowe:

1.miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

2.miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

3.miejsce – puchar+ nagroda rzeczowa

Najszybszy mieszkaniec Gminy Stare Bogaczowice – puchar

Najszybszy mieszkaniec Gminy Czarny Bór – puchar

W klasyfikacji generalnej (OPEN) nie są brani pod uwagę w klasyfikacjach wiekowych (nagrody nie dublują się).

15. Polityka prywatności  

Dane osobowe Zawodników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Zawodników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Zawodnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.

Dane osobowe Zawodników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:

- w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,

- w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

- Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Zawodnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).

- Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej platnosci.pl są szyfrowane.

- Administratorem danych osobowych jest organizator.

- Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej

16. Odpowiedzialność zawodnika

Warunkiem startu w półmaratonie lub biegu na 11 km jest wyrażenie przez zawodnika zgody na udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach na własną odpowiedzialność.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

18. CEREMONIA DEKORACJI

02.05.2019 r. Boisko Iskry Witków, Witków, Gmina Czarny Bór

Dekoracja odbywać się będzie na bieżąco niezwłocznie po dobiegnięciu do mety zawodników danej grupy.

19. PROTESTY

Protesty do Organizatora Zawodów należy składać w formie pisemnej, w czasie 15 minut po zakończeniu biegu.

20. WYŻYWIENIE

Wydawanie posiłków po biegu dnia 02.05.2019 r. w godz. 13:30 – 17:00.

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz służb Organizatora.

•Na drogach publicznych Zawodników obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

•Wszyscy Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się na całej trasie.

•Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

•Zawodnicy proszeni są o pozostawianie zużytych opakowań i innych śmieci na punktach bufetowych, w razie konieczności pozostawienia śmieci na trasie prosimy o zostawienie ich w widocznym miejscu (na poboczu drogi) ułatwi to służbom Organizatora posprzątanie trasy po zakończeniu biegu.

•W przypadku rezygnacji z udziału w biegu Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

•Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez Zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności

•Organizator zapewnia opiekę medyczną.

•Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

•Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

•W kwestiach dotyczących przebiegu imprezy nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający należy do Organizatora.

 

NOCLEGI i GASTRONOMIA

 

PENSJONAT „MISIÓWKA”

Borówno 12A

58-379 Czarny Bór k/Kamiennej Góry

http://www.misiowka.com

 

Karczma Kamienna

ul. Wesoła 2, Czarny Bór

tel. (74) 845 06 04

tel. kom.: 664 976 511, 696 46 45

www.karczmakamienna.pl

 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „ Pod gruszą"

Ewa Durkacz

Borówno 59

(74) 845 04 60

 

Gospodarstwo agroturystyczne

Wanda Jawor

Grzędy 27(74) 845 04 93

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Ptasi Śpiew"

Urszula Kędroń

Grzędy 85

(74) 845 04 88

 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Po Młynie"

Bogumiła i Jerzy Kaczanowscy

Grzędy 80A

(74) 845 07 86

 

Zakład Gastronomiczny „Stołówka"

ul. Skalników 5a, Czarny Bór, tel. 74/ 84 50 798

 

PAŁAC STRUGA                                        Gospodarstwo Agroturystyczne „Polne kwiaty”

58-311 Struga, ul. Wiejska 2,                        58-312 Gostków, ul. Główna 83,

37 miejsc noclegowych                                 6 miejsc noclegowych

tel.74 8422 009                                              tel. 661 715 165

 

 

 

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Anny”

58-160 Świebodzice, Cieszów 28, 15 miejsc noclegowych

tel. 74 845 20 90

 

Zajazd „Przy kominku”

58-312 Stare Bogaczowice,

ul. Główna 1,

8 miejsc noclegowych

tel. 74 8452 323

 

CESARSKIE PODWÓRKO WIEJSKI GOŚCINIEC

KRZYSZTOF BRADEL, ul. GŁÓWNA 65, CHWALISZÓW, 58-312 STARE BOGACZOWICE

tel. +48 74 845 22 64, kom. 695 656 578, e-mail: info@cesarskiepodworko.pl

 

Soczyste- pieczyste, Stare Bogaczowice ul. Główna 152

 

 

Fotogalerie