partnerzy

Partnerstwo Trójgarb

patron_maratonypartner rmf maxx

damitescokamos

regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW

 

1. ORGANIZATOR

 

Gmina Stare Bogaczowice 

ul. Główna 132 ul. 

58-312 Stare Bogaczowice 

tel. 74 845-22-20 

fax: 74 845-22-66 

 

Gmina Czarny Bór 

XXX-lecia PRL 18

58-379 Czarny Bór

tel. 74 845-01-39

fax: 74 845-00-06

 

Współorganizatorzy:

 

Biblioteka + Centrum Kultury

Czarny Bór 

 

Centrum Kulturalno - Biblioteczne Stare Bogaczowice

 

 

Biuro Zawodów czynne w dniu 02.05.2017 r. w godz. 8:00 - 11:00

Gminny Ośrodek Kultury w Witkowie (GOK), gmina Czarny Bór, Witków 13

 

 

2. CEL IMPREZY 

 

Popularyzacja biegów górskich jako formy rekreacji ruchowej. Upowszechnienie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Zachęcenie do uprawiania sportu. Promocja Gminy Czarny Bór, Gminy Stare Bogaczowice oraz walorów przyrodniczo-turystycznych Masywu Trójgarbu.

 

3. CHARAKTER IMPREZY 

Impreza skierowana jest do osób pełnoletnich (które w dniu 02.05.2017 r. ukończyły 18 lat). Organizator dopuszcza start osób niepełnoletnich (które w dniu 02.05. 2017 r. ukończyły 16 lat) tylko za wiedzą i pisemną zgodą obojga Rodziców/Opiekunów prawnych.

 

4. DYSTANS 

• 26 km – „Górski Półmaraton z Flagą na Trójgarbie”

• 8 km – „Górska dycha Pod Trójgarbem” 

 

5. LIMIT CZASU

 

Zawodnika obowiązuje limit czasu wynoszący 5 godziny od startu, dla dystansu 26 km.

Zawodnika obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5 godziny od startu, dla dystansu 8 km.

 

5.1 Pomiar czasu

 

Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania numeru z chipem elektronicznym w widocznym miejscu. Numery startowe wyposażone w chip elektroniczny wydawane będą w biurze zawodów. Pomiar czasu odbywa się w formie elektronicznej, systemem obsługiwanym przez firmę DATASPORT.

Numery startowe muszą być przymocowane do odzieży sportowej na piersiach. 

Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz ich modyfikowanie. Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są dyskwalifikowani. 

Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest dyskwalifikowany. 

W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, wyjazd itp.) można dokonywać cesji zgłoszenia. Odbywa się to wyłącznie przez formularz zapisów DATASPORT. Jeżeli w momencie cesji obowiązuje wyższa opłata przyjmujący cesję dopłaca różnicę za pomocą formularza zgłoszeniowego DATASPORT. 

 

 

6. TERMIN I MIEJSCE STARTU BIEGU

 

02.05.2017 r. godz. 12:00 – Stadion w Witkowie, Gmina Czarny Bór.

 

7. TRASA

 

26 km

Trasa „Górskiego Półmaratonu z Flagą na Trójgarbie”: Start ze stadionu w Witkowie, podbieg na  skrzyżowanie „7 dróg” (dwa dystanse),  z „7 dróg” bieg w kierunku skrzyżowania „przy czereśni”, trawers wokół Trójgarbu w kierunku Witkowa, podbieg na Trójgarb (9 km trasy), zbieg bieg w kierunku skrzyżowania „przy czereśni”, wzdłuż potoku Chwaliszówka nad Zalew w Starych Bogaczowicach, podbieg na skrzyżowanie „7 dróg”, zbieg w kierunku Witkowa (dwa dystanse), meta na stadionie w Witkowie.

 

8 km

Trasa „Górskiego Półmaratonu z Flagą na Trójgarbie”: Start ze stadionu w Witkowie, podbieg na  skrzyżowanie „7 dróg” (dwa dystanse), zbieg w kierunku Witkowa (dwa dystanse), meta na stadionie w Witkowie.

 

 

8. OZNAKOWANIE

 

Na całej trasie obowiązuje oznakowanie własne biegu:

Lewo / prawo / prosto

 

Strzałki wskazujące kierunek o kolorze pomarańczowym.

Na odcinkach dróg bez skrzyżowań piktogramy umieszczone są w odstępach ok. 1000 m od siebie.

Na skrzyżowaniach/rozwidleniach itp. Oznakowanie wygląda następująco:

1. Piktogram pokazujący kierunek PRZED SKRZYŻOWANIEM.

2. Piktogram ZA SKRZYŻOWANIEM upewniający Zawodnika, że nie zboczył z trasy.

3. Powtórzony piktogram w odległości 100-200 m za skrzyżowaniem ostatecznie upewniający Zawodnika, że znajduje się na trasie.

W problematycznych miejscach oprócz piktogramów oznakowanie uzupełnione zostanie taśmą ostrzegawczą.

 

9. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW BUFETOWYCH NA TRASIE

 

Na trasie znajdować się będą punkty bufetowe:

 

- Na skrzyżowaniu „7 dróg” - 4 i 22 km – dla dwóch dystansów (8 i 26 km)

- Na skrzyżowaniu „przy czereśni” - 10 km 

- Przy Zalewie w Starych Bogaczowicach  - 17 km

 

Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek.

 

10. UBEZPIECZENIE OC

Organizator zapewnia ubezpieczenie OC imprezy.

 

11. ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia przyjmowane są „online” poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.starebogaczowice.ug.gov.pl , www.czarny-bor.pl oraz www.datasport.pl

 

Zgłoszenie uważa się za kompletne jeśli nastąpi rejestracja oraz wpłynie odpowiednia opłata startowa.

 

Zgłoszenia online zostaną zamknięte 30 kwietnia 2017 r. Po tym terminie zgłoszenie swojego udziału będzie możliwe w dniu biegu w Biurze Zawodów (8:00-11:00).

Zapisując się na półmaraton lub bieg 8 km, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać 

 

12. OPŁATA STARTOWA

 

Oplata startowa do dnia 15.04.2017 r. wynosi 30 zł, dla mieszkańców gmin: Czarny Bór oraz Stare Bogaczowice – 10 zł

Opłata startowa od 16.04. do 30.04. wynosi 50 zł, dla mieszkańców gmin: Czarny Bór oraz Stare Bogaczowice – 20 zł

Opłata startowa w dniach 1-2.05. wynosi 80 zł

Osoby, które ukończyły 60 lat są zwolnione z opłaty startowej.

 

Płatność drogą elektroniczną w portalu Datasport dostępna  po zalogowaniu się.

Zwrot wpłaty w przypadku chęci rezygnacji możliwy do 7 dni od daty wpłaty nie później niż 14 dni przed datą zawodów.

Weryfikacja Zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się 02.05.2017 r. w godz. 8:00 – 11:00 w Biurze Zawodów.

W ramach opłaty startowej każdy Zawodnik otrzyma: medal pamiątkowy, ciepły posiłek po zawodach, możliwość skorzystania z bufetów na trasie, zabezpieczenie medyczne, obsługę sędziowską, pamiątkowy numer startowy.

 

Organizator przewiduje limit zawodników:

150 – dystans 26 km

100 – dystans 8 km

 

12.1 Pamiątkowa koszulka techniczna 

W ramach dodatkowej opłaty Zawodnik otrzyma pamiątkową koszulkę techniczną.

Opłata za koszulkę wynosi 20 zł, płatność oraz zamówienie realizowane jest poprzez formularz zgłoszeniowy na portalu DATASPORT.PL do dnia 15.04.2017 

 

 

13. KLASYFIKACJE dla każdego dystansu oddzielnie 

• OPEN Kobiet i Mężczyzn. 

• wiekowe Kobiet i Mężczyzn

K-20 M-20 (17-29 lat)

K-30 M-30 (30-39 lat)

K-40 M-40 (40-49 lat)

K-50 M-50 (50-59 lat)

K-60 M-60 (60 i więcej lat)

 

Najszybszy mieszkaniec Gminy Stare Bogaczowice 

Najszybszy mieszkaniec Gminy Czarny Bór

 

14. NAGRODY

 

OPEN K/M – „Półmaraton”:

1. miejsce – nagroda rzeczowa

2. miejsce – nagroda rzeczowa 

3. miejsce – nagroda rzeczowa 

Wiekowe:

1. miejsce – puchar

2. miejsce – puchar

3. miejsce – puchar

 

Najszybszy mieszkaniec Gminy Stare Bogaczowice – puchar

Najszybszy mieszkaniec Gminy Czarny Bór – puchar

 

W klasyfikacji generalnej (OPEN) nie są brani pod uwagę w klasyfikacjach wiekowych (nagrody nie dublują się). 

 

 

OPEN K/M – „dycha”:

1. miejsce – nagroda rzeczowa 

2. miejsce – nagroda rzeczowa 

3. miejsce – nagroda rzeczowa 

Wiekowe:

1. miejsce – puchar

2. miejsce – puchar

3. miejsce – puchar

 

Najszybszy mieszkaniec Gminy Stare Bogaczowice – puchar

Najszybszy mieszkaniec Gminy Czarny Bór – puchar

 

W klasyfikacji generalnej (OPEN) nie są brani pod uwagę w klasyfikacjach wiekowych (nagrody nie dublują się). 

 

15. Dane osobowe 

 

Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w półmaratonie. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

16. Odpowiedzialność zawodnika 

Warunkiem startu w półmaratonie lub biegu na 8 km jest wyrażenie przez zawodnika zgody na udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach na własną odpowiedzialność.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

 

18. CEREMONIA DEKORACJI

 

02.05.2017r. Stadion w Witkowie, Gmina Czarny Bór 

Godz. 14:00 – dla dystansu 8 km

Godz. 16:00 – dla dystansu 26 km

 

19. PROTESTY

 

Protesty do Organizatora Zawodów należy składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy dołączyć wpłatę w wysokości 100 zł.

 

20. NOCLEGI i GASTRONOMIA

 

PAŁAC STRUGA Gospodarstwo Agroturystyczne „Polne kwiaty”

58-311 Struga, ul. Wiejska 2, 58-312 Gostków, ul. Główna 83,

37 miejsc noclegowych 6 miejsc noclegowych

tel.74 8422 009 tel. 661 715 165

 

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Anny”

58-160 Świebodzice, Cieszów 28, 15 miejsc noclegowych

tel. 74 845 20 90

 

Zajazd „Przy kominku”

 

58-312 Stare Bogaczowice,

ul. Główna 1,

8 miejsc noclegowych

tel. 74 8452 323

 

CESARSKIE PODWÓRKO WIEJSKI GOŚCINIEC

KRZYSZTOF BRADEL, ul. GŁÓWNA 65, CHWALISZÓW, 58-312 STARE BOGACZOWICE

tel. +48 74 845 22 64, kom. 695 656 578, e-mail: info@cesarskiepodworko.pl 

 

Soczyste- pieczyste, Stare Bogaczowice ul. Główna 152

 

PENSJONAT „MISIÓWKA”

Borówno 12A

58-379 Czarny Bór k/Kamiennej Góry

http://www.misiowka.com

 

 

Karczma Kamienna

ul. Wesoła 2, Czarny Bór

tel. (74) 845 06 04 

tel. kom.: 664 976 511, 696 46 45 

www.karczmakamienna.pl

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Stawy pod Trójgarbem" 

Krystyna i Marian Stawiarscy Witków 47

(74) 880 31 51

605 39 40 35; 691 05 09 95

www.agrowitkow.xt.pl

Gospodarstwo agroturystyczne „ Pod gruszą"

Ewa Durkacz

Borówno 59

(74) 845 04 60 

Gospodarstwo agroturystyczne 

Wanda Jawor

Grzędy 27 (74) 845 04 93

Gospodarstwo agroturystyczne „Ptasi Śpiew"

Urszula Kędroń 

Grzędy 85 

(74) 845 04 88 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Po Młynie" 

Bogumiła i Jerzy Kaczanowscy 

Grzędy 80A 

(74) 845 07 86

 

Zakład Gastronomiczny „Stołówka" 

ul. Skalników 5a, Czarny Bór, tel. 74/ 84 50 798

 

21. WYŻYWIENIE

 

Wydawanie bonów żywieniowych dnia 02.05.2017 r. w godz. 14:00 – 17:00 w biurze zawodów. Wydawanie posiłków po biegu dnia 02.05.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00.

 

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

• Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz służb porządkowych Organizatora.

• Na drogach publicznych Zawodników obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

• Wszyscy Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się na całej trasie.

• Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

• Zawodnicy proszeni są o pozostawianie zużytych opakowań i innych śmieci na punktach bufetowych, w razie konieczności pozostawienia śmieci na trasie prosimy o zostawienie ich w widocznym miejscu (na poboczu drogi) ułatwi to służbom Organizatora posprzątanie trasy po zakończeniu biegu.

• W przypadku rezygnacji z udziału w biegu Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

• Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez Uczestników imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności

• Organizator zapewnia opiekę medyczną.

• Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

• Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

• W kwestiach dotyczących przebiegu imprezy nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający należy do Organizatora.

 

 

 

 

Fotogalerie


Fundacja Edukacji Europejskiejbank spółdzielczy kamienna górawodociagi

ziemia walbrzyskafundusz regionupowiat walbrzyski